Đến tháng 7 Bộ Giao thông vận tải
đã giải quyết
95%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật ngày 12/7/2016
Số liệu cập nhật từ ngày: 01/01/2016 )